top of page

PERSONVERNERKLÆRING
OG MEDLEMSVILKÅR

Generelle vilkår for medlemskap ved Atleta Trening og helse. Sist oppdatert: 23.10.2023.

1. GENERELLE KONTRAKTS BESTEMMELSER

Medlemskap med bindingstid på 12 eller 6 måneder gjelder fra innmeldingsdato og i de antall måneder som er oppført for medlemskap med bindingstid. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet automatisk over til et løpende avtaleforhold. Den løper da til den sies opp av en av partene. Se punkt 8 om oppsigelse. Øvrige medlemskap uten bindingstid har et løpende avtaleforhold fra innmeldingsdato frem til medlemmet selv avslutter medlemskapet på Min Side.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakten (angrerett) ved å sende en skriftlig beskjed til e- post post@atleta.no innen 14 dager etter inngåelse av medlemskontrakt, jf. Angrerettloven §20. Dette gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor treningssenteret, som f.eks via Min Side eller på stand. Dersom medlemmet starter å trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten hun/ han har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

2. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Tegning av medlemskap kan gjøres av personer over 18 år. Er medlemmet under 18 år er det foresatt(e) som skal signere medlemskontrakten ved innmelding. Foresatt(e) til medlemmer under 18 år er juridisk ansvarlig for medlemskapet, samt ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.

Ved tegning av medlemskap, må vi registrere opplysninger om medlemmet for å opprette og følge opp medlemskapet. Dette omfatter navn, adresse, telefonnummer, e- postadresse, fødselsdato og kontonummer. Informasjonen blir kun lagret i våre systemer. Medlemmet har via Min Side tilgang på denne informasjonen, og har selv ansvar å sørge for at denne informasjonen til enhver tid er oppdatert. Dette gjelder også foresatte til barn under 18 år som har medlemskap på Atleta. Informasjon om hvordan Atleta AS samler inn og bruker personopplysningene om deg finner du i vår «Personvernerklæring- Atleta As».

Ved første innmelding betales resterende dager i inneværende måned pluss kommende måned, samt et administrasjonsgebyr. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Prisen som fremgår av en medlemsavtale med 12 måneders binding gjelder hele bindingstiden. Etter dette kan prisjustering forekomme med 30 dagers varsel.

Ved studentmedlemskap må gyldig studentbevis lastes opp på Min Side hver høst om medlemmet er over 18 år. Om medlemmet ikke laster opp gyldig studentbevis innen 2 uker etter å ha fått påminnelse om å gjøre dette, vil medlemskapet automatisk gå over til Atleta Pluss.

Det året man fyller 15 år, vil medlemskapet Atleta Ung automatisk gå over til medlemskapet Atleta Student. Dette medlemskapet er da uten bindingstid, og løper til den sies opp av en av partene.

Tegnes et medlemskap av kunden selv via vår nettside, vil medlemmet via elektronisk signering akseptere kontrakten og selv være ansvarlig for å ha lest og forstått medlemsvilkårene.

 

3. OM AVTALEGIRO

AvtaleGiro kan tegnes av medlemmer over 18 år. Foresatte til barn under 18 år som er medlem på Atleta kan tegne AvtaleGiro i sitt navn som betalingsmåte for sitt barns medlemskap.

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at AvtaleGiro- avtalen er aktiv. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Om medlemmet ikke har dekning på konto eller sletter AvtaleGiro- avtalen, sender senteret purring videre via vår inndrivelsespartner CrediCare. Det vil da påløpe faktureringsavgift og purregebyr.

Medlemmer over 18 år, eller foresatte som betaler for sine barn som er under 18 år, har selv ansvar for å til enhver tid se til at beløpet på AvtaleGiro- betalingene samsvarer med prisene på Atletas produkter/ tjenester. Ved oppsigelse av medlemskapet på Atleta, har medlemmet selv ansvar for å se til at AvtaleGiro- avtalen blir slettet i sin nettbank etter at siste betaling i kontraktsperioden er gjennomført. Foresatte som har vært registrert som sponsor og som har betalt treningsavgiften for sine barn via AvtaleGiro tidligere, må være klar over at hvis barnet/ ungdommen ved en senere anledning blir medlem på Atleta igjen etter en periode uten medlemskap, kan AvtaleGiro- avtalen automatisk begynne å trekke den foresatte igjen.

 

4. ADGANGSKORT OG QR- KODE

QR- kode eller adgangskort skal benyttes av alle ved innsjekk på Atleta. Tilgang krever et aktivt/ registrert betalt medlemskap, klippekort, drop- in eller ukes drop -in, som er registrert betalt via vår nettside. Har du et personlig adgangskort skal dette registreres i kortleser ved inngangsparti. Dette gjelder uansett om handicapdør er åpen eller ikke, eller om du kommer sammen med andre medlemmer som registrerer sitt adgangskort eller bruker QR- kode. Medlemmet skal ikke slippe inn andre via handicapdøren etter å selv ha sjekket inn med QR- kode eller sitt personlige adgangskort.

 

Adgangskortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Ved tapt eller ødelagt adgangskort, kan et nytt erstattes mot en avgift. Det tapte/ ødelagte kortet vil så bli slettet i systemet og kan ikke brukes. Medlemmet er selv pliktig til å varsle Atleta med èn gang adgangskortet er mistet. Atleta er ikke ansvarlig for misbruk. Hvis misbruk av personlig adgangskort eller QR- kode blir avslørt, vil Atleta forbeholde seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet.

 

5. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI 

Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar, og plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmet er selv ansvarlig for at hen er fysisk og psykisk skikket til å benytte seg av treningstilbudet. Atleta er ikke ansvarlig for personskade som medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på Atleta. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av Atleta.  

Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter, er medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Atleta etter tidspunkt for ordinær stenging, har Atleta rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. Atleta kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode. Atleta er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til Atleta. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

 

6. ALDERSGRENSE

Aldersgrensen for å bli medlem er det året du fyller 11 år, og gir mulighet for å benytte både egentrening og gruppetimer. Barn fra det året de fyller 11 år frem til og med 14 år kan tegne medlemskapet Atleta Ung, som forutsetter at minst èn av de foresatte (mor/far) også er medlem og signerer kontrakten til barnet. Barnet må da trene sammen med en av sine foresatte. Barnet og foresatte må også gjennomføre et obligatorisk mini-kurs med en ansatt på Atleta (kostnadsfritt).

Det året medlemmet fyller 15 år går medlemskapet automatisk over fra Atleta Ung til Atleta Student om ikke annen skriftlig beskjed eller oppsigelse er mottatt senteret av foresatt, og medlemmet kan da trene alene på Atleta. Det året medlemmet fyller 20 år går medlemskapet automatisk over til Atleta Pluss om ikke annet ønske er skriftlig mottatt senteret av medlemmet.

 

7. FRYS AV MEDLEMSKAP

 «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode. Frys av medlemskapet kan være på minimum èn måned, maksimalt 3 måneder sammenhengende og fem måneder totalt i løpet av et kalenderår.

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig ved å sende en e-post til post@atleta.no, og grunnen må dokumenteres. Godkjente grunner er fødsel, studier/ arbeid utenbys, avtjening av 1. gangstjeneste og sykemelding der det er spesifisert at medlemmet ikke kan utøve fysisk aktivitet og at det ikke kan tilrettelegges for alternativ aktivitet.

Atleta refunderer ikke innbetalt medlemskap som det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Det er medlemmets ansvar å gi skriftlig beskjed om dette så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

Frys på grunn av ferier skal varsles skriftlig i god tid, og senest 4 uker før datoen for frys skal starte. Hvis medlemmet ikke varsler i god tid, og faktura for trening i måneden man ønsker å fryse allerede har blitt sendt ut, vil medlemmet ikke få refundert denne betalingen.


For medlemskap med bindingstid forskyves bindingstiden med like mange måneder som det gis frys for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder.

 

8. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter datoen oppsigelsen er registrert på Min Side av medlemmet selv, eller mottatt av senteret på epost sendt til post@atleta.no . Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden. All oppsigelse skjer via Min Side eller e-post, og medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Atleta.

Oppsigelse av medlemmets AvtaleGiro- avtale hos sin bank gjelder ikke som oppsigelse hos Atleta. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende. Da frafaller bindingstiden, og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Oppsigelsesgrunnen må dokumenteres og sendes på e-post til post@atleta.no, og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.  

 

9. BARN PÅ ATLETA

Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt at barn løper rundt, leker med treningsutstyret eller forstyrrer andre som trener på treningssenteret. Til de minste har vi tilgjengelig både vippestol og lekegrind. Større barn må klare å oppholde seg rolig i lekekroken ved resepsjonsområdet. Atleta fraskriver seg ethvert ansvar for skader på barn eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på barnets klær. Barnet/ barna er til enhver tid foresattes fulle ansvar.

 

10. GRUPPETIMER

Skal du delta på gruppetimer må du sjekke inn med ditt personlige adgangskort eller med QR- kode for at besøket ditt på gruppetimen skal bli registrert i systemet.

Instruktører, antall gruppetimer og tidspunkt kan forandres fra sesong til sesong. Atleta forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte gruppetimer som står i timeplanen. Atleta tilbyr online booking av gruppetimer. Medlemmet må følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle gruppetimer de ønsker å delta på.

 

11. TRENING, TRIVSEL, ORDEN OG RENHOLD/ HYGIENE

Medlemmet forplikter seg til å lese, gjøre seg forstått med og følge Atleta sine ordensregler og renholds- og hygieneanbefalinger. Disse kan leses på vår nettside www.atleta.no under «Om oss».

 

 

12. BRUDD PÅ SENTERETS REGLER

Atleta forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på senterets interne retningslinjer. Dette kan for eksempel være:

 • hvis medlemmet blir tatt for tyveri eller forsøk på dette på senteret

 • hvis medlemmet skader senterets eiendom eller utstyr med vilje

 • hvis medlemmet gjentatte ganger unnlater å betale medlemsavgiften i 3 måneder eller mer, eller andre gebyrer.

 • hvis medlemmet slipper inn personer som ikke er medlemmer eller låner bort sitt personlige adgangskort til andre som ikke har betalt for treningen

 • hvis medlemmet opptrer truende, aggressivt eller mobbende overfor ansatte eller andre medlemmer.

 • dersom medlemmet blir involvert i ulovlige aktiviteter på senteret, for eksempel narkotikabruk eller distribusjon

 • hvis medlemmet gjentatte ganger ignorerer de fastsatte reglene og retningslinjene for bruk av senteret

 • hvis medlemmet gjentatte ganger ikke forlater treningssenteret innen oppsatt stengetid

 • dersom helsemessig tilstand kan ta skade av Atleta sitt tilbud

 • hvis medlemmet på en eller annen måte opptrer mot Atleta sine interesser og formål

 • hvis medlemmet ikke har oppfylt aldersgrense eller har med seg et barn som ikke har oppfylt aldersgrense for medlemskap og som benytter seg av Atletas tjenester

 • hvis medlemmet trakasserer eller diskriminerer de ansatte eller andre medlemmer på grunnlag av for eksempel kjønn, rase, religion eller legning

 • dersom medlemmet blir tatt i ulovlig filming eller fotografering av andre medlemmer uten samtykke

 • hvis medlemmet ikke følger senterets oppsigelsesbetingelser eller gir falsk informasjon ved registrering


 

13. PERSONOPPLYSNINGER/ PERSONVERN

Medlemmet samtykker i at Atleta får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Les «Personvernerklæring- Atleta AS» for flere detaljer.

 

14. DOPING

Vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer absolutt ingen bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Atleta tar du avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, som gir Atleta rett til å heve medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Ved å signere denne avtalen forplikter medlemmet seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Medlemmet skal være kjent med at lista til enhver tid finnes på www.rentsenter.no.

 

 

15. ATLETA JIU JITSU

Atletas medlemmer forplikter seg til å bruke kunnskapen de tilegner seg gjennom Brasiliansk Jiu Jitsu- trening kun til rettmessige formål, som selvforsvar, konkurranse og personlig utvikling. Enhver form for misbruk, inkludert bruk av BJJ- teknikker til skade, trakassering eller ulovlige aktiviteter, er strengt forbudt.

Vi forventer at våre medlemmer utviser høy grad av respekt og etikk i all interaksjon, både innenfor og utenfor treningssenteret. Dette inkluderer å unngå enhver form for aggressiv oppførsel eller trakassering, og opptre i samsvar med BJJ- sportens tradisjonelle verdier.

Våre medlemmer skal representere vårt treningssenter og Brasiliansk Jiu Jitsu- samfunnet på en positiv måte. Dette innebærer å unngå oppførsel som kan føre til skade på vårt senters omdømme eller BJJ- sporten generelt.

Atleta forbeholder seg retten til å avslutte medlemsavtalen med umiddelbar virkning for ethvert medlem som bryter dette punktet i medlemsvilkårene. Dette kan føre til at medlemskapet blir opphevet uten refusjon av eventuelle betalte avgifter.

Ved å signere denne avtalen bekrefter medlemmet at det forstår og aksepterer betydningen av å bruke sin BJJ- kunnskap ansvarlig og i samsvar med de ovennevnte retningslinjene.

 

16. ANNET

Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved ferier og høytider. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

Atleta forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Atleta forbeholder seg retten til å sende ut info/ reklame via post/ sms/ e-post.

Prisjusteringer: Atleta har rett til å justere prisen på sine tilbud. Dette vil bli varslet om på senteret og senterets hjemmeside; www.atleta.no.

Atleta kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer opplyses om gjennom oppslag på senteret og senterets hjemmeside www.atleta.no.  Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på nettsiden.

Personvernerklæring – Atleta AS

Vi bryr oss om ditt personvern, og denne erklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Denne erklæringen gjelder for alle brukere av Atleta AS sine tjenester. Det kreves at brukere aksepterer og godkjenner erklæringen. Vennligst les nøye gjennom denne erklæringen for å forstå hvordan vi samler inn, lagrer og beskytter dine opplysninger.

 

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Atleta AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og benyttes i forbindelse med alle tjenester som leveres av Atleta treningssenter.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31  

 

2. HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN?

Atleta AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger/ informasjon som du på en annen måte frivillig gir fra deg, som:

 • opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, kjønn og fødselsdato, samt profilbilde og studentbevis på Min Side

 • helseinformasjon som er nødvendig for din sikkerhet og treningseffektivitet, som mål med treningen, medisinske tilstander eller allergier

 • betalingsinformasjon for fakturering og medlemskapshåndtering

 • bilder eller videoer tatt under gruppetime eller i en annen treningsrelatert situasjon eller arrangement, samt bilder tatt av fotograf (med ditt samtykke)

I tillegg samler Atleta AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om besøk, booking av gruppetimer, kjøp av varer i vårt senter samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av (som f.eks PT- timer).

 

3. HVA BRUKER VI INFORMASJONEN TIL?

Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål:

 • Administrasjon av ditt medlemskap og tilgang til våre tjenester, samt til å utstede personlige adgangskort til medlemmene.

 • Fakturering og betalingsbehandling

 • Kommunikasjon med deg om treningssenterrelaterte oppdateringer, endringer, tilbud og arrangementer, samt beskjeder som vi ser på som viktige å opplyse medlemmet om.

 • Tilpasning av treningsprogrammer- og rådgivning basert på din helseinformasjon (med ditt samtykke)

 • Forbedring av våre tjenester og tilbud

 • Markedsføringskommunikasjon (med ditt samtykke)

 

4. HVORDAN SAMLER VI INN INFORMASJONEN?

Vi samler inn informasjonen på følgende måter:

 • Gjennom medlemsregistreringsskjemaer og elektroniske applikasjoner

 • Gjennom overvåkingskameraer for sikkerhet og kvalitetskontroll. Videoopptak slettes automatisk etter 10 dager, med mindre det er sannsynlig at opptakene vil måtte brukes eller utleveres til politiet. Overvåkningsutstyret er kryptert slik at informasjon ikke havner hos uvedkommende.

 • Via kommunikasjon med deg, for eksempel e- post eller telefon

Informasjonskapsler: Atleta benytter informasjonskapsler/ cookies på sin hjemmeside www.atleta.no, og vil komme frem ved oppslag på siden. En informasjonskapsel (cookies) er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Atleta bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Ingen av informasjonskapslene kan knyttes til deg som person. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av innholdet på vår hjemmeside.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

 

5. HVORDAN DELER VI INFORMASJONEN?

Vi tar personvernet ditt alvorlig, og vi deler dine personopplysninger med en tredjepart kun når det er nødvendig og i samsvar med gjeldende lover og regler, som for følgende formål:

 • Fakturering og betalingsbehandling.

 • Drift og vedlikehold av våre tjenester

 • Overholdelse av lov eller pålegg fra myndigheter

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EØS- området. Vi etterlever de til enhver tid gjeldende regler i Norge og EØS- området. Dette gjelder også for tredjeparter som eventuelt befinner seg utenfor EØS- området.

Vår virksomhet har inngått avtale med følgende IT / databehandlere: Sodvin Systemer.

Våre servere er per dags dato plassert hos Sodvin Systemer, og våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Vi har kontraktfestet at våre underleverandører eller andre partnere ikke kan bruke eller oppgi personopplysninger til andre formål - uten tillatelse. Disse har signert taushetserklæring.

 

6. HVORDAN BESKYTTER VI INFORMASJONEN DIN?

Vi tar personvern og informasjonssikkerhet på alvor. Vi begrenser tilgangen til medlemmenes personopplysninger for å unngå uautorisert tilgang, tap eller misbruk. Bare autorisert personale har tilgang på denne informasjonen, og de må bruke sterke påloggingsmetoder og autentisering for å få tilgang til systemene som inneholder medlemsdata.

 

 

7. HVOR LENGE LAGRER VI INFORMASJONEN?

Atleta sletter registrerte personopplysninger når de ikke lenger er formålstjenlig.

 

8. DINE RETTIGHETER

 • Du har rett til å be om innsyn i, retting av eller sletting av dine personopplysninger

 • Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til markedsføringskommunikasjon

 • Du har rett til å klage til personvernmyndigheter hvis du mener dine rettigheter er blitt krenket.

 

9. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Atleta AS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres. Vesentlige endringer opplyses om gjennom oppslag på senteret, på senterets nettside www.atleta.no og via sosiale medier (Facebook og Instagram)

10.KONTAKT OSS

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om personvernerklæringen, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan det rettes til:

Atleta AS

Svartvassvegen 2

6650 Surnadal

Mobil: 930 67 072

E-post: post@atleta.no 

  

Sist oppdatert: 23.10.2023

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. 

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Trøndelag i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Atleta AS

bottom of page