top of page

MEDLEMSVILKÅR

Generelle vilkår for medlemskap ved Atleta Trening og helse. Sist oppdatert: 05.01.2022.

1.  GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder med mindre annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.


2. FRYS AV MEDLEMSKAP
En kontrakt uten full fleksibilitet kan fryses ved følgende grunner:


•  sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

•  svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

•  utstasjonering i jobb eller studier som er dokumentert.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før fryseperioden starter, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys må søkes innen 1. i den måneden det gjelder. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 5 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse på e-post. Frys kan ikke tilbakeføres. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke kontraktens oppsigelsesmåned/-periode.

 

3. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Ved innmelding blir det betalt for resten av inneværende måned og kommende måned. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Prisen som fremgår av en medlemsavtale med 12 måneders binding gjelder hele bindingstiden. Etter dette kan prisjustering forekomme med 30 dagers varsel. Ved studentmedlemskap må studentbevis fremvises etter 1 år. Om kunden ikke viser studentbeviset vil månedsbeløpet automatisk gå over til fullpris.4. OM AVTALEGIRO

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at avtalegiroen er aktiv. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Alle medlemskap som selges med avtalegiro om dette brytes vil medlemmet motta en faktura med et fakturagebyr.  Om medlemmet ikke har dekning på konto, sender senteret purring videre via vår inndrivelsespartner CollEctio. Det vil da påløpe faktureringsavgift og purregebyr.5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter datoen oppsigelsen er mottatt av senteret, per e-post sendt til post@atleta.no. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden. All oppsigelse skjer via e-post, og medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Atleta. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden sendes til post@atleta.no, og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.


 

6. NØKKELKORT

Medlemskort/nøkkelkort er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Tap eller ødelagte kort erstattes mot en avgift på kr 100,- Eget nøkkelkort skal trekkes i kortleser ved inngangsparti. Dette gjelder uansett om dør er åpen eller ikke, eller om du kommer sammen med andre medlemmer som drar sitt kort. Medlemmet skal ikke slippe inn andre etter å ha åpnet inngangsdøren med sitt personlige nøkkelkort. Hvis misbruk av personlig magnetkort blir avslørt vil Atleta forbeholde seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet.

7. BRUDD PÅ SENTERETS REGLER
 
Atleta forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på senterets interne retningslinjer:


• ved tyveri eller hærverk på senteret

• ikke oppfylt aldersgrense

• ubetalt medlemsavgift i 3 måneder eller mer

• dersom helsemessig tilstand kan ta skade av Atleta sitt tilbud

• på en eller annen måte opptrer mot Atleta sine interesser og formål

• opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte

• ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte

• slipper inn personer som ikke er medlemmer

• medlemmet plikter å forlate senteret innen oppsatt stengetid

 
8. ALDERSGRENSE

Medlemmet må være fylt 16 år for å inngå medlemskap. Ved inngåelse av avtalegirokontrakt påkreves signatur til foreldre/foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

Ved Atleta Ung må medlemmet være fylt 13 år og det påkreves underskrift fra foreldre på både kontrakt og avtalegiro. Atleta Ung-medlemmer har ikke anledning til å benytte seg av treningssenteret alene når det ikke er bemannet eller de ikke er sammen med foresatte. Det året medlemmet fyller 16 år går abonnementet automatisk over til Atleta Student. Det året medlemmet fyller 18 år går abonnementet automatisk over på Atleta Go/Pluss etter medlemmets ønske.9. PERSONOPPLYSNINGER

Medlemmet samtykker i at Atleta får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra Atleta. Medlemmet kan reservere seg mot dette.10. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

Atleta kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret og senterets hjemmeside www.atleta.no.  Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.11. PRISJUSTERINGER

Atleta Trening og helse har rett til å justere prisen på sine tilbud. Dette vil bli varslet om på senteret og senterets hjemmeside; www.atleta.no.12. GENERELT

Det tas forbehold om endringer i åpningstider, spesielt ved jul/påske og sommerferier. Det tas også forbehold om kortere stengetid av senteret ved vedlikehold.

Antall gruppetimer, tidspunkt og instruktører forandres fra sesong til sesong. Atleta forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte gruppetimer som står i timeplanen.13. DOPING

Vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer absolutt ingen bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Atleta tar man avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Atleta rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved å signere denne avtalen forplikter medlemmet seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Medlemmet skal være kjent med at lista til enhver tid finnes på www.rentsenter.no.

bottom of page