top of page

OPPSIGELSE

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter datoen oppsigelsen er registrert på Min Side av medlemmet selv, eller mottatt av senteret på epost sendt til post@atleta.no . Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden. All oppsigelse skjer via Min Side eller e-post, og medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Atleta.

Oppsigelse av medlemmets AvtaleGiro- avtale hos sin bank gjelder ikke som oppsigelse hos Atleta. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende. Da frafaller bindingstiden, og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Oppsigelsesgrunnen må dokumenteres og sendes på e-post til post@atleta.no, og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.  

FRYS AV MEDLEMSKAP

«Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode. Frys av medlemskapet kan være på minimum èn måned, maksimalt 3 måneder sammenhengende og fem måneder totalt i løpet av et kalenderår.

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig ved å sende en e-post til post@atleta.no, og grunnen må dokumenteres. Godkjente grunner er fødsel, studier/ arbeid utenbys, avtjening av 1. gangstjeneste og sykemelding der det er spesifisert at medlemmet ikke kan utøve fysisk aktivitet og at det ikke kan tilrettelegges for alternativ aktivitet.

Atleta refunderer ikke innbetalt medlemskap som det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Det er medlemmets ansvar å gi skriftlig beskjed om dette så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

Frys på grunn av ferier skal varsles skriftlig i god tid, og senest 4 uker før datoen for frys skal starte. Hvis medlemmet ikke varsler i god tid, og faktura for trening i måneden man ønsker å fryse allerede har blitt sendt ut, vil medlemmet ikke få refundert denne betalingen.


For medlemskap med bindingstid forskyves bindingstiden med like mange måneder som det gis frys for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder.

Les mer om generelle vilkår for medlemskap ved Atleta Trening og helse under "Personvern og medlemsvilkår"

bottom of page